בחינות מועצת רואי חשבון, מידע כללי

תוכן עניינים

התנאים לקבלת רישיון רואה חשבון

התנאים לקבלת רישיון רואה חשבון, על פי סעיף 4 לחוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955 ועל פי תקנות 1-3 לתקנות רואי חשבון, התשט"ז – 1955 הנם:

 1. על רואה החשבון להיות בגיר, נראה כי הכוונה היא למי שגילו מעל 18, (עם זאת, בעבר דובר על כך שרואה חשבון יוכל להיות מי שמלאו לו לפחות 23 שנים).
 2. יש לעבור בהצלחה את בחינות מועצת רואי חשבון הנערכות מטעם המועצה, במידה ולומדים חשבונאות במוסד לימודים המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ניתן לקבל פטור מרוב בחינות המועצה מלבד שתי הבחינות המסכמות בפיננסית ובביקורת.
 3. על מנת קבל רישיון רואה חשבון, יש להתמחות בראיית חשבון לפחות שנתיים.

לעניין התמחות ראה את הדף בנושא דרישות מועצת רואי חשבון להתמחות.

רשימת בחינות מועצת רואי חשבון

על מנת לקבל רישיון רואה חשבון יש להיבחן ולעבור את חמש עשרה בחינות מועצת רואי חשבון המפורטות להלן, ( לחילופין, ניתן לקבל פטור מחלק מבחינות המועצה בהתאם למסלול לימודי החשבונאות ) :

בחינות ביניים חלק א' כוללות את הבחינות הבאות

 1. מבוא לחשבונאות
 2. משפט עסקי

בחינות ביניים חלק ב' כוללות את הבחינות הבאות

 1. כלכלה
 2. יסודות ביקורת החשבונות
 3. תמחיר וחשבונאות ניהולית

בחינות סופיות חלק א' כוללות את הבחינות הבאות

 1. סטטיסטיקה
 2. חשבונאות פיננסית
 3. דיני תאגידים ומסחר
 4. מימון
 5. טכנולוגיות מידע
 6. דיני מיסים א'

בחינות סופיות חלק ב' כוללות את הבחינות הבאות

 1. תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת
 2. חשבונאות פיננסית מתקדמת
 3. דיני מיסים ב'
 4. ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

מועדי בחינות מועצת רואי חשבון והיכן נבחנים

בחינות מועצת רואי חשבון מתקיימות פעמיים בשנה, בתקופת האביב והקיץ (מאי עד יוני) ובתקופת הסתיו והחורף (נובמבר עד ינואר). בכל מועד נערכות כל 15 הבחינות אשר נחלקות לארבעת השלבים אשר פורטו לעיל (ביניים חלק א', ביניים חלק ב', סופיות חלק א' וסופיות חלק ב').

לרוב, נערכות בחינות מועצת רואי חשבון בבנייני האומה בירושלים, עם זאת מבחני סופיות ב', במועד יולי מתקיימות בגני התערוכה תל אביב.

חומר עזר שניתן להכניס לבחינות מועצת רואי חשבון

לבחינות המועצה מותר להכניס רק את החומר המפורט להלן:

 • בחינות מועצת רואי חשבון במשפט עסקי, דיני תאגידים ומסחר, דיני מיסים א' ודיני מיסים ב': ניתן להכניס ספרי חוק, תקנות ואוגדנים ללא פרשנויות וללא כל רישומים או הערות בכתב יד.
 • בחינות מועצת רואי חשבון סופיות חלק ב'- חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות: ניתן להכניס קבצי גילויי דעת ותקנים ישראליים ו/או בנוסחים המשולבים של תקנים וגילויי דעת בהוצאת לשכת רואי חשבון בישראל .
 • לבחינות ניתן להכניס מחשבון פיננסי, לדוגמה מסוג FC-200V.

עמידה בבחינות מועצת רואי חשבון – תנאי סף

 • ציון עובר בבחינות של מועצת רואי חשבון הוא ציון 60 ומעלה.
 • על מנת לגשת לבחינות ביניים חלק ב' יש להבחן ולעבור את הבחינות בנושאים מבוא לחשבונאות וכן לגשת במקביל (באותו מועד שניגשים למבחני ביניים ב') לבחינה בנושא משפט עסקי.
 • על מנת לגשת לבחינות סופיות חלק א' על הנבחנים להבחן ולעבור את אחת מהאפשרויות הבאות:

  • להיבחן ולעבור את בחינות ביניים חלק א' וכן את בחינות ביניים חלק ב'.
  • להיבחן ולעבור את בחינות ביניים חלק א', בחינה בנושא יסודות ביקורת החשבונות, וכן אחת מהבחינות הבאות: כלכלה או תמחיר וחשבונאות ניהולית. וכן לגשת במקביל (באותו מועד שניגש לבחינות סופיות חלק א') לבחינת ביניים ב' השלישית (שטרם עמד בה).
 • על מנת לגשת לבחינות סופיות חלק ב' על הנבחן להיבחן ולעבור את כל בחינות הביניים ואת כל הבחינות הסופיות חלק א'.
 • נבחן אשר קיבל פטור ממועצת רואי חשבון מבחינה בנושא מסוים נחשב כאילו עבר את הבחינה הזו.

מועדים אפשריים בהם ניתן להבחן בבחינות מועצת רואי חשבון בחלוקה לסוגי הבחינות

נבחן המעוניין להבחן בבחינות הביניים חייב לגשת באותו מועד לכל הבחינות,( ביניים חלק א' או ביניים חלק ב').

האמור לעיל לא כולל בחינות שעמד בהן בעבר או שמועצת רואי חשבון פטרה אותו מהם או שאינו רשאי להיבחן בהן בגלל שנכשל ואין לו עדיין זכות להיבחן שנית.

בבחינות סופיות א' וסופיות ב' רשאי הנבחן לגשת לכל בחינה במועד אחד או יותר לפי בחירתו.

פרסום ציונים בבחינות מועצת רואי חשבון

הציונים מפורסמים באתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון, הזיהוי נעשה על ידי :

 • הזנת תעודת זהות
 • הזנת מספר תיק (אשר ניתן לנבחן בעת פתיחת תיק במועצה).
 • בנוסף נשלחים הציונים בדואר לכתובת הדואר בביתו של הנבחן כפי שנרשמה במועצת רואי חשבון.

לפתיחת תיק במועצת רואי חשבון, ראה מאמר בנושא דרישות לאישור התמחות על ידי מועצת רואי חשבון

אי עמידה בבחינות מועצת רואי חשבון

נבחן שנכשל בבחינה (כלומר קיבל ציון הנמוך מ-60), רשאי להבחן פעם נוספת במועד העוקב, אלא אם קיבל ציון הנמוך מ-31 אז יהיה רשאי להיבחן רק במועד השני העוקב (כלומר תקופת צינון של מועד אחד).

הגשת ערעור על בחינות מועצת רואי חשבון

נבחן רשאי לערער על ציון שקיבל בבחינת מועצת רואי חשבון רק אם הציון שקיבל הינו בין 41 ל-59. במידה וציונו לאחר הערעור נמוך מ-51 יוכל לערער בעתיד על בחינה באותו נושא רק אם השיג בה ציון הגבוה מ-51.

הערעור יוגש בכתב למזכירות מועצת רואי חשבון, מנומק, תוך 30 יום מיום פרסום הציונים כאשר יצורף לו אישור על תשלום אגרת ערר.

ההחלטה בערעור תהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

נבחן רשאי לקבל צילום של מחברת הבחינה. את הבקשה לקבלת צילום המחברת יש להגיש בכתב למזכירות המועצה עד 10 ימים מיום פרסום הציונים.

את הבקשה ניתן להגיש בפקס או במייל בהתאם לפרטי ההתקשרות עם מועצת רואי חשבון.

המבחן ישלח לנבחן בתוספת מכתב נלווה המפרט עד מתי ניתן לערער, בצירוף שובר לתשלום בעבור הערעור, באפשרות הנבחן לשלם בעבור השובר גם באתר מועצת רואי חשבון בכתובת להלן:

לאתר לחץ כאן

את הערר יש לשלוח למועצת רואי חשבון בדואר, בפקס או במייל בהתאם לפרטי ההתקשרות, וכן לצרף את אישור התשלום.

ציון הערעור יהיה הקובע בין אם יעלה את ציון הבחינה או יוריד אותו.

הליכי רישום לבחינות מועצת רואי חשבון

לרישום לבחינות הביניים, יש להגיש למועצת רואי חשבון ,(בדואר או להגיע למועצה באופן אישי), את המסמכים הבאים:

 • תעודת בגרות או אישור ממשרד החינוך על השכלה תיכונית מקבילה – יש לצרף מסמך מקור או לחילופין אישור זכאות לתואר – יש לצרף מסמך מקור.
 • טופס פרטים אישיים, אותו ניתן להוריד מאתר מועצת רואי חשבון בכתובת הבאה
 • מילוי טופס בקשה לגשת לבחינה ואישור תשלום אגרה , אותו ניתן להוריד מאתר מועצת רואי חשבון בכתובת הבאה
 • את הטפסים ניתן לקבל גם במשרדי המועצה

בנוסף, נבחנים בעלי תואר בחשבונאות ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה נדרשים להגיש את המסמכים הבאים:

 • אישור תשלום על הפטורים מבחינות מועצת רואי חשבון , אותו ניתן להוריד מאתר מועצת רואי חשבון בכתובת הבאה

תשלום עבור האגרות השונות באתר מועצת רואי חשבון, אפשרי רק לאחר פתיחת תיק במועצת רואי חשבון.

לפתיחת תיק במועצת רואי חשבון, ראה מאמר בנושא דרישות לאישור התמחות על ידי מועצת רואי חשבון

שפת הבחינות של מועצת רואי חשבון

ככלל הבחינות נערכות בכתב בשפה העברית.

הבחינות המפורטות להלן, מתורגמות במועד החורף לשפה זרה, בכפוף למספר דורשים מסוים :

 • דיני תאגידים ומסחר
 • דיני מיסים א'
 • דיני מיסים ב'

אמות מידה להחזר אגרת מבחני מועצת רואי חשבון

ככלל המועצה אינה מחזירה אגרה ששולמה עבור הרשמה לבחינה פרט למקרים הבאים:

 • פטירה פתאומית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 • אשפוז ביום הבחינה.
 • שירות מילואים שלא ניתן לדחייה.
 • סיבוכים בהריון או לידה.
 • תאונות ואירועים בלתי צפויים.

במקרים קיצוניים וחריגים אחרים תהיה למזכיר מועצת רואי חשבון סמכות להתיר החזר אגרה על פי שיקול דעתו.

נבחן הרוצה לקבל החזר יודיע מראש לפני מועד הבחינה וימציא אישורים בכתב להוכחת המקרה, (ראה פרטי התקשרות עם מועצת רואי חשבון).

תוספות זמן והקלות לבחינות

 • עולים חדשים, הנמצאים עד 10 שנים בארץ, זכאים להארכת זמן בבחינות מועצת רואי חשבון, חצי שעה תוספת לכל חלק בבחינות פתוחות ורבע שעה תוספת לכל חלק בבחינות רב ברירה. בנוסף יהיו רשאים מי שזכאים להארכת הזמן, להשתמש במילון עברי- לועזי, לועזי- עברי.
 • בני מיעוטים אשר לימודיהם התיכוניים היו שלא בשפה העברית, זכאים לתוספת זמן לאחר הצגת האישורים המתאימים מבית הספר בו למדו.
 • נשים בהריון זכאיות לצאת לשירותים ללא הגבלה בזמן הבחינה (בכפוף להצגת אישור מתאים).
 • נבחן המוגבל מסיבה פיזית, רפואית, לקות למידה או מסיבה אחרת המונעת ממנו להיבחן בתנאים הרגילים, רשאי לבקש תנאים מיוחדים לבחינה תוך נימוק והמצאת האישורים הדרושים.

קבלת פטורים מבחינות מועצת רואי חשבון

בוגרי תואר בחשבונאות ממוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה פטורים מכל בחינות מועצת רואי חשבון פרט לבחינות הבאות:

 • חשבונאות פיננסית
 • דיני מיסים א'
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • דיני מיסים ב'
 • ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

ישנם מוסדות לימוד המלמדים תואר שאינו מוגדר כתואר בחשבונאות, למשל תואר במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות.

גם מי שלמדו תואר כאמור, יקבלו את הפטורים המפורטים לעיל.

פטורים יינתנו רק לסטודנט שסיים את התואר – לא יינתן פטור על סמך לימודים חלקיים.

בוגרי שנת השלמה בלימודי חשבונאות ממוסדות מוכרים, פטורים מכל בחינות מועצת רואי חשבון, פרט לבחינות הבאות:

 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

תואר בחשבונאות מאוניברסיטה בחו"ל

בוגרי לימודי חשבונאות אשר סיימו את לימודיהם באוניברסיטאות בחו"ל אשר מוכרות על ידי אוניברסיטאות בישראל לשם קבלה לתואר שני בחשבונאות בארץ, זכאים לפטורים מבחינות מסוימות של מועצת רואי חשבון.

הפטורים לא יחולו על הבחינות הבאות:

 • משפט עסקי
 • דיני תאגידים ומסחר
 • דיני מסים א'
 • דיני מיסים ב'
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

בוגרי חשבונאות מאוניברסיטה בחו"ל חייבים גם הם בהתמחות של שנתיים בארץ.

לעניין אמות מידה להכרה בהתמחות בראיית חשבון שנעשתה בחו"ל כהתמחות התקפה לצורך קבלת רישיון רואה חשבון בישראל – ראה כתבה בנושא דרישות מועצת רואי חשבון להתמחות

פרטי התקשרות עם מועצת רואי חשבון

כתובת – רחוב בית הדפוס 22, בית עומר, קומה 4, ירושלים

כתובת למשלוח דואר – ת.ד. 34357 ירושלים 91342

טלפון – 02-6549333

פקס – 02-6467937 או 02-6467938

כתובת מייל – moazar@justice.gov.il

Loading Facebook Comments ...
עקבו אחרינו ב: Facebook
 
Copyright © 2010 Stager
(סטאז'ר). כל הזכויות שמורות
 
StagerLogoFooter

אודות סטאז'ר

אתר סטאז'ר הוקם בשנת 2010 ושם לעצמו למטרה לשפר את הידע המצוי בפני סטודנטים לחשבונאות, מתמחים בראיית חשבון ורואי חשבון באמצעות הנחלת ידע שנצבר אצל מתמחים בתקופת ההתמחות בראיית חשבון ואצל רואי חשבון במשרד בו הם עובדים או עבדו בעבר. באופן זה אנו מקווים שמי שעתידים להתחיל את ההתמחות בראיית חשבון יוכלו לקבל החלטות נכונות יותר באשר למקום עבודתם העתידי, החלטות המבוססות על ידע ולא על מזל. קראו עוד
Close