דרישות מועצת רואי חשבון לאישור ההתמחות

תוכן עניינים מועצת רואי חשבון, דרישות להתמחות – הקדמה על מנת לקבל רישיון רואה חשבון יש להתמחות בראיית חשבון במשך כשנתיים וכן לעמוד בדרישות שונות של מועצת רואי חשבון. בעמוד זה יפורטו הדרישות והתנאים השונים לעמידה בתנאי ההתמחות. מטרת עמוד זה הנה להקל על המתמחים על ידי פירוט מסודר, להבין מה השלבים שעליהם לעבור והדרישות בהן עליהם לעמוד על מנת להשלים את תקופת ההתמחות. התנאים לקבלת רישיון רואה חשבון בכדי לקבל רישיון רואה חשבון, על המתמחה לעמוד במספר תנאים מתוקף חוק רואי חשבון ותקנות רואי חשבון, להלן:
 • על רואה החשבון להיות בגיר
 • על המתמחה לעבור בהצלחה את כל בחינות מועצת רואי חשבון
 • על המתמחה לעבור התמחות בראיית חשבון במשך שנתיים
תנאים לתחילת ההתמחות
 1. ההתמחות תחל לאחר חתימת המאמן, (מאמן הנו רואה חשבון אשר מועצת רואי חשבון אישרה אותו כמי שיכול ללמד את המתמחה על עבודת הביקורת), על כתב התחייבות של מועצת רואי חשבון ואישור קבלתו על ידי מזכיר המועצה. מועד הקבלה של כתב ההתחייבות במועצה יהווה את תאריך תחילת ההתמחות ללא קשר למועד תשלום אגרת ההתמחות. למתמחה ישלח מכתב המפרט את תחילת ההתמחות, (המכתב ישלח רק לאחר שתשולם אגרת ההתמחות). ראה פירוט נוסף בפסקה להלן.
 2. על המתמחה לשלם את אגרת ההתמחות למועצת רואי חשבון.
 3. על מנת להתחיל את ההתמחות יש להציג למועצת רואי חשבון אישור על פטור או מעבר של כל בחינות המועצה להלן:
  • ביניים חלק א' (מבוא לחשבונאות ומשפט עסקי)
  • הבחינה בנושא יסודות ביקורת החשבונות, אשר כלולה במסגרת בחינות ביניים ב'
  • בנוסף יש לגשת לכל בחינות ביניים חלק ב' (אין חובה לעבור אותן על מנת להתחיל את ההתמחות).
  • לחילופין סטודנט אשר פטור מהבחינות בשל סיום תואר בחשבונאות, (במוסד לימודים מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה), יכול להציג למועצת רואי חשבון את אישור סיום התואר בחשבונאות כראייה.
תאריך תחילת ההתמחות ההתמחות מתחילה ביום בו מתקבל כתב ההתחייבות במשרדי מועצת רואי חשבון. כתב התחייבות הינו מכתב בנוסח אחיד (אשר ניתן למצוא באתר מועצת רואי חשבון , ראה פסקה הבאה) ובו מצהיר רואה החשבון המאמן, המעסיק את המתמחה, כי העסקת המתמחה הנה באחריותו וכי המתמחה יעסוק בעבודת הביקורת, כמו כן מצהיר המאמן על תהליך התחלת העבודה של המתמחה. תאריך תחילת ההתמחות יהיה התאריך בו יגיע כתב ההתמחות פיזית למשרדי מועצת רואי חשבון, את התאריך ניתן לברר על ידי פנייה בטלפון למועצה. טפסים לבקשה לתחילת התמחות
 1. כתב התחייבות מרואה החשבון – טופס מקור.
 2. למידע על תשלום אגרת התמחות מבנק הדואר/ תשלום על אגרת ההתמחות באתר האינטרנט.
היקף השעות הנדרש להתמחות על ידי מועצת רואי חשבון והתמחות מקוצרת מתמחה נדרש לעבוד 35 שעות שבועיות על מנת שהתמחותו תיחשב כחלק ממניין השעות הנדרש לצורך השלמת ההתמחות. החישוב הינו ברמה שבועית, כלומר לפי כללי מועצת רואי חשבון, שבוע שמתמחה עבד בו פחות מ-35 שעות לא ייחשב במניין השעות לצורך השלמת ההתמחות. ניתן להגיש בקשה למועצת רואי חשבון לביצוע התמחות מקוצרת של מינימום 20 שעות שבועיות או עד ארבע שנות התמחות. חישוב ההתמחות בפועל בפועל, בחלק ממשרדי רואי החשבון הגדולים,(ה – Big 4), מאפשרים למתמחים להשלים בתום ההתמחות את השעות בשבועות בהם לא השלימו 35 שעות שבועיות, כלומר הארכת ההתמחות במספר חודשים נוספים בהתאם לשעות החסרות. עם זאת, במידה ומתמחה עבד יותר מ- 35 שעות שבועיות לא ייספרו שעות אלה לצורך השלמה של שעות בשבועות בהם מכסת השעות לא מלאה. עבודה נוספת במהלך תקופת ההתמחות מתמחה לא יעבוד במהלך תקופת ההתמחות בעבודה קבועה אחרת פרט לעבודת ההתמחות אלא אם קיבל את אישור יושב ראש מועצת רואי חשבון. אישור יושב הראש יינתן רק אם העבודה האחרת מותירה למתמחה 35 שעות פנויות בשבוע לצורך ההתמחות. ניתן לפנות למועצת רואי חשבון בבקשה להתמחות מקוצרת כמפורט לעיל. בתום תקופת ההתמחות יגיש המתמחה למועצת רואי חשבון, פירוט של כל העבודות הנוספות בהן עבד במקביל להתמחותו, על גבי טופס בקשה ל"אישור גמר התמחות" חודשי עבודה מינימליים הנדרשים לשם חישוב ההתמחות התמחות של פחות משישה חודשים במשרד רואי חשבון לא תאושר אלא אם חלו אחת מהסיבות המפורטות להלן:
 1. המאמן נפטר;
 2. המאמן פשט את הרגל;
 3. המאמן הסתלק מן המקצוע;
 4. המאמן עזב את מקום העבודה שבו התחיל לאמן את המתמחה;
 5. נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת ההתמחות של שנתיים;
 6. המאמן הפסיק את התמחות המתמחה חודשיים או יותר לאחר תחילת התמחות;
 7. סמכות המאמן לפי תקנה 21(ב) לתקנות רואי חשבון נפסלה;
 8. מועצת רואי חשבון לפי סמכותה שבתקנה 24ג(ד) לתקנות רואי חשבון, החליטה להכיר בתקופת התמחות הקצרה מששה חדשים.
לקיחת חופשה במהלך תקופת ההתמחות הפסקה של ההתמחות לתקופה של למעלה משישים ימים, (לא כולל השישים ימים להם זכאים המתמחים) תיחשב כהפסקת ההתמחות. חגים בעת התמחות במידה וחלים ימי חג במהלך תקופת ההתמחות, ייחשבו ימי החג כימי התמחות, ללא צורך בניצול ימי החופשה להם זכאים המתמחים. אישור על גמר התמחות על מנת לקבל אישור על סיום תקופת ההתמחות, על המאמן להעביר למועצת רואי חשבון מכתב המעיד על כך שהמתמחה סיים את תקופת ההתמחות, המכתב יהיה בנוסח המפורסם באתר המועצה על גבי טופס בקשה ל"אישור גמר התמחות" חופשת לידה במהלך ההתמחות מתמחה אשר יוצאת לחופשת לידה במהלך ההתמחות ראשית לנצל 30 ימי החופש ו-30 ימי מחלה ברצף – אשר יחשבו לה כתקופת ההתמחות. מו כן, שר המשפטים יעקב נאמן החליט לשנות את הנוהל לפיו נשים שסיימו לימודי ראיית חשבון לא היו זכאיות לחופשת לידה במהלך ההתמחות במקצוע. השינוי נעשה בעקבות פנייתה של חברת הכנסת זהבה גלאון שמצאה שבניגוד לחוק המזכה נשים בחופשת לידה בת 14 שבועות המתמחות בראית חשבון לא זכו כלל לחופשות לידה ויכולות היו להמיר את ימי המחלה והחופשה השנתית בלבד. הנושא נדון בהרחבה ביומן האזרחי ברשת ב' מה שהביא לשינוי במשרד המשפטים ובמשרד התמ"ת. ראו דיווח בכתובת זו: http://www.iba.org.il/bet/bet.aspx?type=1&entity=804188 מעבר בין משרדי ראיית חשבון במהלך תקופת ההתמחות במידה ומתמחה עובר משרד רואי חשבון במהלך תקופת ההתמחות עליו לבצע את הפעולות הבאות :
 • לשלוח את כתב ההתחייבות של רואה החשבון המאמן החדש.
 • לשלם פעם נוספת את אגרת ההתמחות.
סיום ההתמחות והליך הגשת בקשת רישיון רואה חשבון לאחר סיום התמחות בת 24 חודשים ומעבר כל בחינות מועצת רואי חשבון, על המתמחה לשלוח למועצה את הטפסים הבאים:
 1. טופס גמר התמחות
 2. תשלום אגרת רישיון רואה חשבון באתר האינטרנט, (שימו לב, עליכם לצרף בעת התשלום שני רואי חשבון הממליצים על אישורכם כרואי חשבון).
אישור הבקשה אורך בין חודשיים לשלושה חודשים ולאחר מכן יתקבל בדואר רישיון רואה חשבון זמני. התמחות בחו"ל למועצת רואי חשבון יש זכות לאשר התמחות שנעשתה בחו"ל לתקופה של עד שנה אחת. על המתמחה להגיש למועצה טרם תחילת ההתמחות : "טופס בקשה לעמידה בתנאי הסף להכרה להתמחות בחו"ל כשוות ערך להתמחות בישראל" מילוי הטופס אינו מהווה אישור להכרה בהתמחות אך הינו מחייב. אישור ההתמחות ייבחן רק לאחר סיום תקופת ההתמחות. בתום תקופת ההתמחות יש להגיש כתב התחייבות מרואה החשבון המאמן ובנוסף יציין המאמן את הפרטים הבאים:
 • תוארו המקצועי
 • הוותק שלו במקצוע ראיית החשבון, (שלא יפחת מ-5 שנים)
פתיחת תיק במועצת רואי חשבון על מנת לפתוח תיק במועצת רואי חשבון, לשם תחילת התמחות או לצורך רישום לבחינות המועצה יש לבצע את הפעולות הבאות: מתמחים/נבחנים בעלי תואר בחשבונאות צריכים להגיש את המסמכים הבאים:
 1. טופס פרטים אישיים
 2. תעודת סיום תואר ראשון – טופס מקור או נאמן למקור חתום על ידי עורך דין
 3. אישור תשלום על הפטורים מבנק הדואר/ תשלום על הפטורים באתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון.
מתמחים/ נבחנים שלמדו חשבונאות ללא תואר ראשון צריכים להגיש את המסמכים הבאים:
 1. טופס פרטים אישיים
 2. תעודת בגרות או אישור ממשרד החינוך על סיום 12 שנות לימוד – טופס מקור או נאמן למקור חתום על ידי עורך דין.
לפרטי התקשרות עם מועצת רואי חשבון
Loading Facebook Comments ...
עקבו אחרינו ב: Facebook
 
Copyright © 2010 Stager
(סטאז'ר). כל הזכויות שמורות
 
StagerLogoFooter

אודות סטאז'ר

אתר סטאז'ר הוקם בשנת 2010 ושם לעצמו למטרה לשפר את הידע המצוי בפני סטודנטים לחשבונאות, מתמחים בראיית חשבון ורואי חשבון באמצעות הנחלת ידע שנצבר אצל מתמחים בתקופת ההתמחות בראיית חשבון ואצל רואי חשבון במשרד בו הם עובדים או עבדו בעבר. באופן זה אנו מקווים שמי שעתידים להתחיל את ההתמחות בראיית חשבון יוכלו לקבל החלטות נכונות יותר באשר למקום עבודתם העתידי, החלטות המבוססות על ידע ולא על מזל. קראו עוד
Close