תקנון

תקנון לשימוש באתר האינטרנט STAGER.CO.IL מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. במידה ומידע המופיע בתקנון לא מובן לגולש באפשרותו לפנות להנהלת אתר STAGER.CO.IL ולבקש הבהרות. בכל מקרה, כל אחד ממשתמשי האתר רשאי לפנות בכל עת להנהלת אתר STAGER.CO.IL ולבקש הבהרות לגבי השימוש באתר ותנאיו. פניה להנהלת אתר STAGER.CO.IL תעשה באמצעות הסמן "צור קשר" המופיע באתר, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני להנהלת האתר. כללי כל מי שרואה עצמו נפגע ממידע שפורסם באתר או שאגור באתר או שהאתר קשור באופן כלשהו לפרסום חומר שאותו גורם רואה עצמו כנפגע ממנו, יפנה להנהלת האתר בכתובת המפורסמת. באתר תחת הכותרת – "צור קשר" על מנת שהנהלת האתר תוכל לבחון את הפרסום, ולפעול לשם הסרת התוכן כאמור במידת הצורך. לא כל המשרדים המופיעים באתר מצויים בשיתוף פעולה עם אתר STAGER.CO.IL. הכותרות בתקנון זה נועדו לסייע בקריאתו בלבד ואין ליחס להן משמעות מבחינת הסעיפים המופיעים תחתיהן, או בפירוש התקנון. כל סעיף בתקנון יפורש בפני עצמו וללא קשר לכותרת תחתה הוא מופיע. זמינות האתר מטרת הנהלת האתר הנה שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אי ן ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כ מו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי או פיצוי כלשהו, בשל תקלות או הפסקות בשירות. ישנה אפשרות כי האתר יחדל מלפעול וגם במקרה זה לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי או פיצוי כלשהו בשל הפסקת השירות. שימוש באתר – הגולשים וההנהלה הגולשים השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת הש ימוש לאדם אחר כלשהו. חלה על הגולש חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר. ההנהלה הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות התקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. הפסקת פעילותו של משתמש לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בתקנון זה ולא תהווה עילה כלשהי על ידי המשתמש נגד הנהלת האתר גם במידה והותר למשתמש לחזור ולהרשם לאתר. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט הן באחריותך הבלעדית. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים. השירותים והמידע המוצעים למשתמש על ידי אתר STAGER.CO.IL ניתנים as is והנהלת האתר STAGER.CO.IL לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. הנהלת האתר STAGER.CO.IL רואה בפורום כלי חשוב להעברת מידע עדכני בין המועמדים אודות שוק העבודה, שוק הלימודים ועוד. השימוש בפורומים העומד לרשות המועמדים, ייעשה בצורה מכובדת וראויה בלבד, אשר אין בה משום פגיעה בכבודם או בשמם הטוב של הכותבים ו/או צדדים שלישיים. כל הודעה שלא תעמוד בתנאים אלו תוסר מהפורומים. יש לציין, כי הנהלת האתר STAGER.CO.IL אינה אחראית על תוכן הפרסומים וההודעות והמפרסם/ כותב ההודעה עושה זאת על אחריותו. פרסומים ומידע באתר וזכויות קנין כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. האתר וכן כל תוכן המופיע בו הנם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר STAGER.CO.IL. אין להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את התוכן בשום צורה שהיא ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי, אלא אם פורסם באופן ברור ומודגש כי מדובר בתוכן של הנהלת אתר STAGER.CO.IL, במידה ונעשה שימוש מקיף באתר וכל תוכן המופיע בו, יש לקבל אישור קודם לשימוש מהנהלת האתר STAGER.CO.IL מראש ובכתב. באתר מתפרסם מידע מגוון. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. הנהלת האתר STAGER.CO.IL אינה אחראית לתוכנו של המידע באתר ולכל שימוש שיעשה בו בכלל זה מידע המופיע בפרסומות של גופים שאינם קשורים לאתר או גופים המפרסמים באתר. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהנהלת האתר STAGER.CO.IL אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים או במידע כאמור לעיל וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים או במידע כאמור לעיל. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. רישום לאתר ושימוש בפרטי הגולשים בכל מקרה בו ישנו חשש של המשתמש לכך שמידע המוצג לגביו באתר או מידע האגור לגביו באתר או כל מידע שקשור אליו ונמצא באתר הינו שגוי/ פוגע הוא רשאי לפנות להנהלת אתר STAGER.CO.IL והנהלת האתר תפעל בנדון. יתכן שהמשתמש ידרש להרשם לאתר לשם ביצוע פעולות מסוימות. רישום לאתר כולל מסירת פרטים אישיים בכלל זה טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. האתר עשוי להפיץ מידע ובכלל זה מידע פרסומי למי שרשום לאתר באמצעי מדיה שונים ותוך שימוש בפרטים שמסרו הגולשים. האתר עשוי להשתמש במידע הנאסף על הגולשים ובכלל זה בפרטיהם האישיים לצרכים פרסומיים ומסחריים. הגולשים יוכלו לבקש שלא לקבל פניות מהאתר באמצעות משלוח בקשה להנהלת אתר STAGER.CO.IL. האתר עשוי למסור מידע המזהה את המשתמש לצדדים שלישיים במידה והוא נדרש לכך לפי חוק, צו שיפוטי, תביעה משפטית, הסכמת המשתמש וכל דרך אחרת וכל עוד מסירת המידע נעשתה בתום לב. אבטחת מידע האתר מיישם נהלי אבטחת מידע, אין בנהלים אלו ביטחון מוחלט למניעת גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במאגרי המידע של האתר, והאתר לא ישא באחריות לחדירה וגניבת מידע ממאגרי הנתונים שלו. הדין החל על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
עקבו אחרינו ב: Facebook
 
Copyright © 2010 Stager
(סטאז'ר). כל הזכויות שמורות
 
StagerLogoFooter

אודות סטאז'ר

אתר סטאז'ר הוקם בשנת 2010 ושם לעצמו למטרה לשפר את הידע המצוי בפני סטודנטים לחשבונאות, מתמחים בראיית חשבון ורואי חשבון באמצעות הנחלת ידע שנצבר אצל מתמחים בתקופת ההתמחות בראיית חשבון ואצל רואי חשבון במשרד בו הם עובדים או עבדו בעבר. באופן זה אנו מקווים שמי שעתידים להתחיל את ההתמחות בראיית חשבון יוכלו לקבל החלטות נכונות יותר באשר למקום עבודתם העתידי, החלטות המבוססות על ידע ולא על מזל. קראו עוד
Close